Reklamačný poriadok

 1. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nekompletný, postupujte podľa tohto reklamačného poriadku a obchodných podmienok.
 1. Výrobky na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie bez zbytočného odkladu po zistení závady, a to čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
 1. Zašlite alebo doručte výrobok na kontaktnú adresu (Dokonalá láska s.r.o., Slámova 38/8, Praha 10, 101 00, Česká republika). Preprava je najprv hradená kupujúcim. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, pretože v takom prípade tovar prevzatý nebude. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 1. Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 1. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdŕžal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.
 1. Tovar bude z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý iba čistý.
 1. Po prijatí tovaru obdržíte od predávajúceho reklamačný protokol.
 1. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
 1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa poskytnutá záruka nevzťahuje.
 1. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 1. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o prípadnej expedícii balíku a predpokladanom termíne doručenia.

 

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1.1.2017